ЗОП - КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Национален център за юридическо обучение, съвместно с Ековис Холдинг Груп България ви канят на семинар на тема новите промени в ЗОП. Място: парк хотел «Витоша», гр.София на 20.11.2018 г. /вторник/, Лектор: Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП

Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ, предлагат на Вашето внимание семинар на тема: КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ в парк хотел «Витоша», гр.София на 20.11.2018 г. /вторник/ ЛЕКТОР: Милана Кривачка – адвокат, експерт по ЗОП ПРОГРАМА 9.00 – 9.30ч. – Регистрация на участниците 09.30 – 11.00 ч. – Основна цел и причини за последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на последните промени в Закона за обществените поръчки. Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане. Нов ред за връчване на решенията, за които възложителят е длъжен да уведоми заинтересованите лица и участниците в процедурата. Нов ред за изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз. Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него. 11.00 – 11.30 ч. – Кафе пауза 11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки; Промяна в начина за определяне на сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите; Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари; Промени в основанията за задължително и незадължително отстраняване на участниците от процедурата за възлагане на обществените поръчки; Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор; Промени в изискванията към третите лице и подизпълнителите; Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор. Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП. 14.00 – 15.30ч. – Нови правила за провеждане на електронен търг; Промени в правилата за изменение на условията за възлагане на обществената поръчка, посочени в обявлението за откриване на процедурата; Увеличаване на основанията за отстраняване от процедурата; Прецизиране на правната уредба за : – определяне на гаранцията за изпълнение на договора при запазените обществени поръчки; – документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора; – сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение; Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки; Промени в правилата за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка; Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка. 15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза 16.00 – 17.30 ч. – Нови правилата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява; Прецизиране на правилата за обжалване на актовете на възложителите; Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП); Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП; Прецизиране на правилата за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФК); Създаване на постояннодействащ Експертен съвет за сътрудничество, който ще приема насоки за прилагане на ЗОП във връзка с контролната дейност на АОП, АДФК и Сметната палата; Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП. Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП. * Участниците в курса ще получат сертификат за участие в семинара! Цена: 160.00 лв./Цената е без ДДС/. Цената включва: Цената включва: лекции, помагала, кафе паузи. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. *Нощувки в парк-хотел Витоша на преференциални цени за участниците в семинара: Цена за нощувка в двойна стая със закуска – 50 лв. на човек Цена за нощувка в единична стая със закуска – 80 лв. *Посочените цени на хотела включват: нощувка, закуска на бюфет, ползване на фитнес и басейн, Wi-Fi, 9% ДДС и градска такса. Срок за записване: до 15.11.2018 г. *Записванията може да извършите чрез форамата посочена в линка, или чрез телефон, мейл или факс. http://ecovisbg.bg/komentar-na-poslednitepromenipri-vazlaganeto-na-obshtestveni-porachki/ 1404 София, ул. ”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58; факс 02 818 58 59 лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова E-mail: office@ecovis.bg и sofia@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

Лектори

Милана Кривачка
Милана Кривачка

Милана Кривчака е адвокат с дългогодишен опит, експерт по ЗОП, лектор

Коментари

Популярни обучения