Предизвикателства за възложители и изпълнители​

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Важни промени в ЗОП за 2019 г.: - Случаи, в които ЗОП не се прилага; - Стойностни прагове; - Публикуване на обявления, публикации в Официален вестник, в Регистъра за обществени поръчки и в Профил на купувача; - Основания за отстраняване; критерии за подбор и доказателства за съответствие със заложените изисквания. ЕЕДОП; - Промени в публикувани документи - Оценка на оферти – при прилагане на показатели за качество; Срок на валидност на офертите - Сключване, изменение и изпълнение на договор. - Договори под праговете на ЗОП (събиране на оферти с обява). 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Промени, свързани с използването на електронна платформа: - Етапи на въвеждане на платформата; - Предвидени промени, относно: - Уведомяване на кандидатите (връчване на решения), Осигуряване на достъп до документация по процедура и предоставяне на разяснения; срокове по процедурите; - Използване на платформата и отговорност на страните, които използват платформата. - Броене и отчитане на срокове. - Случаи, в които електронната платформа не се използва. - Подаване, отваряне и разглеждане на офертите. Методически указания и практика, които се отнасят към ЗОП след 2016 г. 12:40 ч. Оценка и раздаване на сертификати За лектора Мартин Петков Притежава над десет години опит в публичния и частния сектор в сферата на управление на средства от предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС. От 2007 г. работи като външен експерт и оценител към структури, управляващи средства от Структурните фондове на ЕС и като консултант на бенефициенти по схеми за безвъзмездна помощ. Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификати за преминато обучение. 20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС! ​ Побързайте! Местата са ограничени! P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация - 114,00 лв с ДДС! Тел.: 02 974 17 79 Тел.: 0879 54 54 26 Е-мейл: service@raabebg.com

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019