ЗМИП – промени 2019 и актуална практика. Националната оценка на риска и вътрешните правила.

ЗМИП – промени 2019 и актуална практика. Националната оценка на риска и вътрешните правила. Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.)

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в обучение: ЗМИП – промени 2019 и актуална практика. Националната оценка на риска и вътрешните правила. Нов законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019г.) Семинарът е насочен към банки и финансови институции, застрахователни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, пощенските оператори и др. 01. 11. 2019 г. Хотел Хемус, София Начало:9,30ч. Лектори : адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист Екип от адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ „Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“ Адв. Асен Апостолов е водещ лектор от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Г-н Апостолов е участвал и в следните по-важни проекти: подготовка на правен анализ на „Прокредит Банк (България)“ ЕАД, изготвяне на консултации и становища за MoneyGram International Limited относно дейността на платежната институция в Република България. Лора Георгиева е активен участник в екипите на „Пенков, Марков и партньори“, които работят по въпроси в сферата на превенцията на изпирането на пари и защита на личните данни на лицата. Екипите провеждат множество практически - насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на нормативната уредба, регулираща превенцията на изпирането на пари и защитата на личните данни, както на национално, така и на Европейско и световно ниво. Г -жа Георгиева е участвала в работни групи на „Пенков, Марков и партньори” в областта на обезпечителното производство, изпълнително производство, търговско право, във връзка с комплексното правно обслужване на търговски дружества и сделки с тях. Участвала е в съдебни и арбитражни производства, правен анализ и оценка на фактическото положение на Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД и Про Кредит Банк България ЕАД. Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на https://www.penkov-markov.eu Теми: 1. Правна уредба на въпроса Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г. и изменения от месец май 2019г. ; Нов законопроект за изменение на ЗМИП(внесен в НС на 03.07.2019г.) Правилник за прилагане на ЗМИП; Закон за мерките срещу финансирането на тероризма. 2. Кои са задължените лица? 35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др. 3. Изпиране на пари: понятие и същност; хипотези. 4. Комплексна проверка на клиента – какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани? - идентификация на клиенти физически и юридически лица; - проверка на идентификацията; - понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента; - изясняване на произхода на средствата. 4.1. Видове комплексна проверка на клиента - разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности); - опростена комплексна проверка. 4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация? - установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка; - прагове за извършване на комплексна проверка на клиента. 5.Процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик 6. Оценка на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи - наднационална оценка на риска; - национална оценка на риска; - оценка на риска на ниво задължен субект; - рискови фактори, които следва да бъдат отчитани. 7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица 8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи - в кои случаи следва да бъде докладвано; - на кои органи следва да бъде докладвано; - в каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите. 9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. Националната оценка на риска и вътрешните правила. - задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП); - в какъв срок следва да бъдат приети; 10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци 11. Санкции - видове нарушения; - размер на санкциите. Дискусия В цената на обучението са включени: лекции 9,30 – 13,30ч., кафе пауза, папка Участниците ще получат сертификат за участие в обучение на тема Закон за мерките срещу изпирането на пари Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: Денислава Рускова magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net ЦЕНИ За един участник –( 160 лв. без ДДС) 192 лв. с ДДС За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (150лв. без ДДС )180 лв. с вкл. ДДС ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ДО 30.08.2019г. ПОЛЗВАТЕ 10% ОТСТЪПКА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ РЕДОВНИ ЦЕНИ! За записване без постъпило плащане до 30.08. 2019г. се прилагат редовните цени! БАНКОВИ СМЕТКИ: Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Краен срок за записване при наличие на места 21.10.2019г.!

Лектори

адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист
адв. Асен Апостолов, Лора Георгиева, юрист

„Пенков, Марков и партньори” e една от водещите правни фирми, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство на клиенти в България. „Пенков, Марков и партньори" е първата българска правна фирма, удостоена със Сертификат за управление на качеството по международните стандарти ISO 9001:2000, а след това и ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.На 24 ноември 2018 г. бяха връчени Националните правосъдни награди, на които адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ спечели престижната награда за „Кантора на 2018 г.“ Повече информация за дружеството и лекторите може да видите на https://www.penkov-markov.eu

Коментари

Популярни обучения