Законът за мерките срещу изпиране на пари и новият Правилник за неговото прилагане

-

1 март 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, доц.д-р Тодор Коларов Семинарът е предназначен за всички задължени лица по ЗМИП : банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, одитори, счетоводители и данъчни консултанти, правни консултанти, брокери на недвижими имоти, търговци на едро, възложители на обществени поръчки, юридически лица с нестопанска цел и други, изброени в ЗМИП, раздел II. Задължени субекти Програма на семинара: І. Въведение. ІІ. Обхват на новата регулация: Цели; Приложимост; Дефиниране на понятието „изпиране на пари“; Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“. ІІІ. Оценка и анализ на риска – критерии за съмнителни операции, сделки и клиенти: Идентификация и проверка на идентичността на клиенти; Идентификация и проверка на действителния собственик; Установяване на търговските или професионални отношения. ІV. Текущ мониторинг: Събиране на информация; Съхраняване на информация; Защита на информацията. V. Разкриване на информация. VІ. Вътрешни правила по ЗМИП. VІІ. Санкции. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения