Задължения и изисквания, произтичащи от Закона за мерките срешу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ съвместно с „Алсас“ ЕООД.

23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч. София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69 Лектори: Антон Михайлов, юрист; Иван Кавръков, юрист Актуалност на темата: Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията. ППЗМИП също така набляга на изготвянето на индивидуалните оценки на риска и задължителните обучения, като там се говори за провеждане на задължителни обучения на годишна база. Липсата на индивидуални оценки на риска и проведени обучения водят до висок финансов и репутационен риск. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева. Ползата от семинара: Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство. Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги. Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск. Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда. Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуални установени съмнителни операции и сделки, свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите. На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението. За кого е предназначен семинарът: Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица: Банки и финансови институции Инвестиционни посредници и управляващи дружества Застрахователни дружества Лизингови дружества Пенсионноосигурителни дружества Счетоводители, одитори и данъчни консултанти Нотариуси и частни съдебни изпълнители Правни консултанти Брокери на недвижими имоти Търговци на едро Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти Организатори на хазартни игри Възложители на обществени поръчки Професионални спортни клубове Юридически лица с нестопанска цел и др. Програма на семинара: 09.00 – 09.10 ч. Регистрация на участниците. 09.10 – 09.15 ч. Откриване на семинара. 09.15 – 10.25 ч. Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП). Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП. Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството. Видове комплексна проверка. 10.25 – 10.55 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. 10.55 – 11.10 ч. Кафе-пауза 11.10 – 12.20 ч. Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и дефиниране на индивидуални оценки на риска. Оценка на риска. Вътрешна организация. Съхранение, защита и разкриване на информация. 12.20 – 12.50 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта. 12.50 – 13.00 ч. Връчване на сертификати и закриване на семинара. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Такса за участие в семинара: 190 лева без ДДС. Таксата за участие в семинара включва: Презентации и практически упражнения. Индивидуални консултации с лекторите. Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси. Кафе-пауза: кафе, вода и дребни сладки. Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на всякакви услуги, свързани с превенцията на изпиране на пари на преференциални цени. На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане. За “Алсас” ЕООД: “Алсас” ЕООД предлага професионални сертифицирани обучения, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. В неговия екип участват юристи и икономисти, работили в различни частни и държавни организации, като: Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС; МВР; банкови институции; висши учебни заведения; неправителствени организации и други. В периода 2018 г. – март 2019 г. дружеството е провело близо 40 сертифицирани обучения по ЗМИП на представители на различни видове задължени лица, като: банки, финансови институции, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователни дружества, адвокати, ЧСИ, нотариуси, одитори, счетоводители и др. За същия период е сертифицирало и обучило над 1000 представители на задължени лица.

Лектори

Иван Кавръков
Иван Кавръков

юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари чрез работата си близо пет години като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на ЗМИП и правилника за прилагането му и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица. По време на работата си в Дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС участва като основен лектор в над 30 обучения на задължени по ЗМИП лица от почти всички категории по отношение на практическото приложение на ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, както и по отношение на международната правна рамка и международните стандарти на FATF в сферата на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Участва с презентации в международни семинари, организирани по международни проекти. Взема участие в семинара, организиран от ЕК, по изготвяне на Наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на ниво ЕС. Обучен и сертифициран оценител на Комитета MONEYVAL към Съвета на Европа за оценка на държавите членки на Комитета по прилагането на международните стандарти на FATF за превенция и противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и пролиферацията. Притежава редица сертификати и удостоверения за успешно преминати курсове и обучения в различни сфери. Иван Кавръков е един от основните съставители на текста на новия ЗМИП.

Антон Михайлов
Антон Михайлов

юрист, началник отдел “Вътрешен контрол” в инвестиционен посредник, off counsel на една от най-реномираните адвокатски кантори в София, както и съветник на различни задължени по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) лица. Близо 12 години е работил в Комисията за финансов надзор, като работата му е била последователно свързана с лицензиране на инвестиционни посредници, проверка и анализ на тяхната дейност, включително оценка на ефективността на вътрешния им контрол и одит, извършвани по приложението на ЗМИП и ППЗМИП. Антон Михайлов придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари чрез работата си повече от 17 години в сектора на капиталовия пазар. Участвал е като лектор на различни събития, свързани с материята. Има публикации в областта на капиталовите пазари и участия в различни обучения в държави от ЕС. Занимава се с анализ и оценка на риска при някои видове пазарни участници, като се концентрира върху вътрешния контрол и управлението на правния риск.

Коментари

Популярни обучения