Въпроси по годишното счетоводно приключване. Промени за 2019 г. в ЗКПО и в Закона за счетоводството

До 20 февруари - 15 % отстъпка от обявената цена

5 март 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: Промени в ЗКПО през 2018 г. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба и други) Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение) Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина Данъчно третиране на дивиденти Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди 2. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при преминаване от Международни счетоводни стандарти към Национални счетоводни стандарти през 2018 г.: Лизингови договори Признаване на приходи и разходи за лихви на база на ефективен лихвен процент Капитализирани разходи по заеми Имоти, машини и съоръжения (ДМА), отчитани по преоценена стойност (преоценъчен резерв) Промени в ЗКПО през 2019 г.: Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.: Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит Отпадане на печатите в ГФО Публикуване на ГФО от ЮЛНЦ Други промени Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. До 20 февруари - 15 % отстъпка от обявената цена Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения