Управление на промяната

"Променяй се, преди да ти се наложи!" Запазването на конкурентно предимство изисква непрекъснати промени в продукта, екипа, процесите, пазара или цялата организация. Курсът ще обогати опита ви с модели и инструменти за системен поглед към промяната.

ЦЕЛИ НА КУРСА - Да въведе термини и техники за управление на процеса на промяна в организациите, - Да илюстрира с примери управлението на ограничена и неограничена промяна, като следва подхода VOCATE (Смисъл, Отговорности, Бенефициенти, Участници, Трансформация, Ограничения на средата). - Да визуализира системния подход в управлението на промяна с диаграмни техники и да упражни уменията за прилагането им за целите на анализа, планирането и контрола на въвеждане на промяна в работна среда. - Да улесни споделяне, обсъждане, дискусии, с примери от личната практика. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА Двудневно обучение - 16 часа. ТЕМИ НА КУРСА 1. Контекст на промяната - текущ бизнес модел на дейността и "болки". Ограничена и неограничена промяна, обхват, етапи и критични фактори за успех. Примери за  ограничена и неограничена, дългосрочна промяна с ефект върху всички дейности, процеси и роли. 2. "Да визуализираме промяната" - въведение в системния подход с диаграмни  техники, подпомагащи структурирането на целите в процеса на анализ, планиране и контрол на дейности за промяна. 3. Прилагане на системен подход към пример за ограничена организационна промяна. Анализ на ограниченията, задържащите и подпомагащи фактори. Планиране на дейности и ресурси, процеси, роли и отговорности в Проект за промяна. Формиране на ръководен екип и дефиниране на роли и отговорности. Избор на критерии за напредък. Управление по етапите на въвеждане на промяната с контрол на риска. 4. Информиране, въвличане и ангажиране на хората в промяната - съдействащи и противодействащи сили, справяне със съпротива на различни нива - организaционно, екипно, индивидуално.  Развиване и прилагане на комуникационен план за въвеждане на промяната и управление на съпротивата. 5. Затвърждаване на промяната. Практика в курса Темите са съпроводени с тестове за нагласа към промяна,  екипна работа по казус за въвеждане на ограничена промяна, индивидуални упражнения, презентации и обсъждане в групата.  Практическите инструменти, използвани в курса включват -  модели за управление на промяна (Business model canvas, ADKAR), техники за управление на съпротива (матрица на Пю), схемни техники за анализ - системна карта, поле на силите, процесна карта VSM, GAP), инструменти за планиране - диаграма на Гант, RACI матрица, матрица на риска, комуникационна матрица.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019