Управление на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения

Обучение за Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателствo

-новите и действащи вече нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения и още: -получаване на практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове ежедневната работа на участниците; -насоки за коректното класифициране на отпадъците; -запознаване и приложение на изискванията за водене на отчетност по дейности с отпадъци; -запознаване с изискванията към площадките за дейности с отпадъци. АУДИТОРИЯ Управителите и главните медицински сестри на лечебните и здравните заведения (лечебните заведения по чл. 8, 9 и 10 от Закона за лечебните заведения, както и здравните заведения по чл. 21 от Закона за здравето); ​​Лицата, пряко ангажирани в процесите на събиране, съхраняване, транспортиране, третиране и отчитане на отпадъците от лечебните и здравните заведения; ​​Длъжностни лица по чл. 8​​, ал. 2, т. 5 и т. 8 от Закона за управление на отпадъците; ​​Длъжности лица по чл. 7, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. ТЕМАТИКА -Привеждане в съответствие с приложимите изисквания на действащото законодателство по околна среда и избягване на санкции от страна на контролните органи. -Отговаряне на изискванията, касаещи управлението на отпадъците на територията на здравните и лечебните заведения, съгласно Закона за управление на отпадъците Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения Наредба № 2 за класификация на отпадъците Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти МЕТОД НА РАБОТА Лекционно запознаване с действащата нормативна база Презентация, чрез практически примери с документи и текстове Разглеждане и обсъждане на проблеми от практиката ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Коментари

Популярни обучения