Управление на човешките ресурси

Професионално обучение по част от професията "Икономист" модул: Управление на човешките ресурси. Хорариум: 48 уч.часа. Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула: МОДУЛ 1 – ТРЗ и личен състав Кодекс на труда • Възникване и изменение на трудовото право отношение; • Работно време и почивки; • Отпуски. Видове отпуски; • Прекратяване на трудовото право отношение Кодекс за социално осигуряване • Държавно обществено осигуряване; • Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване; • Обезщетения за майчинство; • Парични обезщетения при безработица; • Задължително пенсионно осигуряване; Упражнения • Изготвяне на ведомости за заплати; • Оформяне на документи – декларации 1 и 6. • Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав. МОДУЛ 2 – Подбор и оценка на персонала • Подбор на персонал; • Методи за подбор на персонал; • Оценка на персонал; • Програми за развитие на персонала; • Мотивация на персонала; • Упражнения. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по  образец  3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС. Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование. Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Коментари

Популярни обучения