Управление на Човешките ресурси

Целта на семинара е да надгради знанията и компетенциите на специалистите ЧР като партньор в бизнеса. В семинара се разискват реални казуси, примери от практиката и добрия опит в областта на ЧР.

Програмата покрива всички основни области за ефективната работа на звено ЧР. Първи ден Модул 1 – Планиране на работната сила според целите и плановете на организацията. Какви служители са нужни на бизнеса, за да постигне целите си. Организационна структура. Стратегия по ЧР според типа бизнес и организационната стратегия. Практически задачи. Модул 2 - Планиране и бюджетиране на дейностите по УЧР. Отчетност. Показатели за ефективност. Проследяване на тенденциите и план за подобрение на работата. Практически задачи, казуси и анализи. Модул 3 - Селектиране, подбор и интервюиране. Анализ на пазара на труда. Масов подбор и наемане на служители Длъжностни характеристики. Изготвяне на обяви за работа – дизайн и основни изисквания. Използване на нестандартни канали и подходи при подбора Провеждане на интервюта – споделен опит. Практически задачи – темплейти, примери, анализ на реални казуси Модул 4 – Въвеждане на новите хора в компанията. Подпомагане работата по време на изпитателния срок. Оценка на справянето му след срока на изпитване. Оценка на ефективността от подбора. Анализ на кампанията по подбор. Втори ден Модул 5 - Обучение и развитие на служителите. Анализ на нуждите от обучение. Вътрешни или външни обучения. Изготвяне на годишна програма за обучение. Организиране на обученията. Измерване ефекта от обучението. Практически задачи. Модул 6 - Оценка на представянето. Изграждане система за атестация или подобряване на съществуващата система. Критерии за оценяване. Поставяне на цели и изпълнението им. Получаване и даване на обратна връзка. Следващи стъпки и план за развитие на служителя. Практически задачи. Модул 7 - Системи за възнаграждение и допълнителни придобивки. Нива на възнаграждения по сектори. Мотивационна и бонусна системи. Връзка на системата със спецификите на бизнеса и стратегията по ЧР. Социална политика и имидж на работодателя на пазара на труда. Практически задачи. Модул 8 – Мотивация на персонала. Ангажиране и задържане на служителите. Начини за измерване, анализ и стратегии за повишаване. Методи за мотивация и задържане на персонала. Практически задачи. Въпроси, обобщение и обратна връзка Дискусия.

Коментари

Популярни обучения