ТРЗ и личен състав

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител". Хорариум - 28 уч.часа. Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула: МОДУЛ 1 – Кодекс на труда • Възникване и изменение на трудовото правоотношение; • Работно време и почивки; • Отпуски. Видове отпуски; • Прекратяване на трудовото правоотношение. Кодекс за социално осигуряване: • Държавно обществено осигуряване; • Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване; • Обезщетения за майчинство; • Парични обещетения при безработица; • Задължително пенсионно осигуряване. МОДУЛ 2 – Упражнения: • Изготвяне на ведомости за заплати; • Оформяне на документи – декларации 1 и 6.; • Изготвяне на УП 2 и УП 3. • Упражнения със специализиран софтуер - Micro Invest. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019