ТРЗ и личен състав

Двудневен курс

5 - 6 юни 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: Първи ден 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране и важност. Документи и срокове за представяне в НАП. Начини за подаване на информация в ТД на НАП. 11.00 – 11.15 Кафе – пауза 11.15 – 12.45 Работно място, длъжност и длъжностна характеристика. Вътрешно-фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение. Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести – важност. 12.45 – 13.30 Обяд 13.30- 15.15 Видове отсъствия и документирането им. Ред за ползването на платен отпуск. Давност на отпуските. 15.15 – 15.30 Кафе – пауза 15.30 – 17.00 Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден. 17.00 – 17.15 Обобщения на деня и изводи. Втори ден 9.30 – 11.00 Работно време и документация, свързана с него. Сумарно изчисляване на работното време. Извънреден труд. Нощен труд. Информация, необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията. Заплати – изчисляване. Изчисляване на болнични. Ред и срок за представяне на болнични. 11.00 – 11.15 Кафе – пауза 11.15 – 12.45 Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите. Последни промени в КСО. Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи. 12.45 – 13.30 Обяд 13.45- 15.15 Трудов и осигурителен стаж. Съдържание. Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка. Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система. Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси. Нов ред на командироване в чужбина. 15.15 – 15.30 Кафе – пауза 15.30 – 17.00 Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден. Акценти в работата по ТРЗ и личен състав, свързани с въвеждането на GDPR. 17.00 – 17.30 Въпроси, обобщение и обратна връзка. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД – BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане. www.kitovcenter.com

Лектори

Ася Иванова
Ася Иванова

Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси, има 17 годишен опит в управлението на човешките ресурси. В Китов център ръководи семинари : “Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала”, “Управление на възнагражденията” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Коментари

Популярни обучения