ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 г.

Лектор: Аспасия Петкова 05.02.2019 г., 9.30 часа гр.София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 16, зала "Обсерватория" цена: 80лв.

Лектор: Аспасия Петкова - работила в УНСС, МТСП - главен експерт, НОИ – директор на дирекция "Осигурителни вноски" в Централно управление, НАП - зам. директор в централно управление на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“, автор на много книги, наръчници, статии, а също така и дългогодишен лектор на семинари и обучения. Учебна програма 09.00 – 09.30 ч. Регистрация на участниците в семинара 09.30 - 11.00 ч. Тема 1.Закон за бюджета на ДОО 2019 г. Промени в „осигурителната тежест“ през 2019 г. Промени в КСО - нов кръг на осигурените лица и промени в осигуряването. Тема 2. Закон за бюджета на НЗОК 2019 г. Промени в Закона за здравното осигуряване. Тема 3. Пенсиониране – нов начин на изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството. Тема 4. Промени в трудовото законодателство и очаквани промени през 2019 г. 11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза 11.15 - 12.30 ч. Тема 5. Промени в наредбите, свързани с трудовото и осигурителното законодателство: -Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица; -Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ; -Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО; -Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски; -Наредба за самоосигуряващите се лица; -Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време- графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения; -Наредба за трудовите досиета в електронен вид; -Наредба за избор на осигуряване; -Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; -Наредба за командироването и изпращането за предоставяне на услуги; Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж; -Наредба № 4 от 1993 г. за необходимите документи за сключване на трудов договор; и много други наредби.... Тема 6. Парични обезщетения по болест, майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018г. Тема 7. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания; промени през 2019 г. 12.30 – 13.30 ч. Обедна почивка 13.30 - 15.00 ч. Тема 8. Безработицата - право на обезщетение. Тема 9. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България. Тема 10. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС. Тема 11. Командироване за извършване на услуги в чужбина. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1. Тема 12.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н. 15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза 15.30 - 17.30 ч. Тема 13. Граждански договори – различни казуси. Тема 14. Разглеждане на конкретни казуси. Тема 15. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство.трудовото и осигурителното законодателство. 17.30 ч. Закриване на семинар

Коментари

Популярни обучения