Трансферно ценообразуване - практически преглед в контекста на новите насоки на ОИСР и българската практика

До 22 февруари - ранно записване с 15 % отстъпка

Принципът на независимите пазарни отношения – промени в концепцията и как се отразяват на бизнес цикъла. Въведение в методите за трансферно ценообразуване. Услуги с ниска добавена стойност и фиксирана надбавка от 5% – процедура, улесняваща бизнеса: Методология за алокиране на разходи при споделени услуги; Изисквания и очаквания за документация; нови тенденции в извършването на бенчмарк анализ. Новите моменти при трансфери, базирани на т.н. software development agreement – възможна необходимост от цялостно преструктуриране на транскациите в резултат на новите правила: DEMPE анализ на стойността; метод на разпределената печалба; метод на увеличената стойност/Cost +; данъчно планиране и нематериални активи. Нов подход към функционалния анализ на веригата на стойността като нов стандарт в документирането – ролята на консултанта. Концепция за превес на икономическата същност на трансакциите над юридическата форма – субективен елемент на преценка. Нов подход към анализа на съпоставимостта, как да подходим при липса на достатъчно съпоставими сделки – практически подходи. Проблемни случаи при продължителни загуби – сериозен рисков фактор. Нов подход към управленските услуги, предоставяни между свързани лица – как следва да постъпим, за да бъдат призанти? Как да подходим по време на проверка и ревизия? Докъде са стигнали българските съдилища в решаването на спорове, свързани с трансферно ценообразуване? Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения