Трансферно ценообразуване. Нови правила за изготвяне на документацията

-

2 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, конферентен център ProjectLab, бул. Кн. Мария Луиза 58 Лектор: Десислава Калудова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП Програма на семинара: Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране. Правна регламентация в България. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ): Йерархия на методите (Наредба № Н-9) Принцип на най-подходящ метод спрямо обстоятелствата на случая (Ръководство на ОИСР, Глава II, част I). Анализ на съпоставимостта. Традиционни методи за определяне на пазарните цени: Метод на сравнимите неконтролирани цени Метод на пазарните цени Метод на увеличената стойност 5. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени: Метод на транзакционната нетна печалба Метод на разпределената печалба Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване: Усилия на НАП за изграждане на административен капацитет в областта на трансферното ценообразуване Влияние на новия стандарт на ОИСР, отразен в Мярка 13 от Плана BEPS, и Кодекса за поведение за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване в ЕС (2006 г.) Задължени лица Съдържание на документацията (изготвяне на местно и обобщено досие) Срокове Санкции Въпроси. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения