ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ЗКПО,КТ,КСО, ЗДДС, ЗДДФЛ. Очаквани промени - 2019

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ, В. МИКОВА, адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, адвокат РОСЕН РУСКОВ, ДАНИЕЛА ПЕТКОВА

www.magisterdixit.net МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула на 28 – 29 – 30 ноември 2018г.: ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ Три модула –– комбиниране по избор на участниците София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31 www.hemushotels.com МОДУЛ 1 28.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба. Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г. МОДУЛ 2 29.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Лектори: ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство 9,30 – 11,00ч. лектор: Величка Микова Промени в Кодекса на труда. Наредбата за работното време, почивките и отпуските - нови моменти при въвеждане на сумирано изчисляване на работно време. Новости свързани с изискванията на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. 11,30 – 17,30ч. лектор адв. Зорница Димитрова 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 2. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител - български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. 3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 4. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. 5. Очаквани промени в осигуряването за 2019 г. МОДУЛ 3 30.11.2018г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г. Очаквани промени в ЗДДС - 2019 Актуална практика по ЗДДФЛ Лектори: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП Теми: Очаквани промени - 2019 Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация; Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС; Общ преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2018 г. и очаквани промени - 2019 Особености при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2018 Ред и условия за ползване на данъчните облекчения. Други актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал презентация. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. ЦЕНИ Участие в един модул 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс Участие в два модула 290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс Участие в трите модула 390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения