Специализиращо обучение "Семейна медиация"

Това обучение е практически курс за специализация на медиатори, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса: - Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години, - Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях, - Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса. Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са: - Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление; - Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод); - Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод); - Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето; - Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето. Към кого е насочено обучението: Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, експерти в български и международни правителствени и неправителствени организации, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им. Каква е таксата за участие? - Таксата за цялото обучение от 3 дни е 320 лв., включваща учебните материали и кафе паузи. Срок на записване и заплащане на таксата: - Краен срок за записване и заплащане на таксата е 28 февруари 2019 г. - 10% отстъпка при внасяне на таксата до 18 февруари 2019 г. - За ранно записване и за студенти - 260 лв., платими до 07 февруари 2019 г.

Коментари

Популярни обучения