Специализиращо обучение "Медиация при трудови спорове"

Това обучение е практически курс за специализация на медиатори при медиация при трудови спорове, съобразно изискванията на чл. 11а и Приложение 2А към чл.11а от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

За курса: - Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 5 години, - Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи специализирали в Норвегия, Италия и Германия, - Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса. Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са: - Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на специфичните конфликти като социално явление; - Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им в работната и социалната среда; - Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация в работната среда; - Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации в работната среда; - Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения в работната среда Към кого е насочено обучението: Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на трудови спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, офис-мениджъри, предприемачи, представители на български и международни правителствени и неправителствени организации и други. Каква е таксата за участие? Таксата за цялото обучение от 3 дни е 320 лв., включваща учебните материали и кафе паузи. Срок на записване и заплащане на таксата: - Краен срок за записване и заплащане на таксата е 10 март 2019 г. - 10% отстъпка при внасяне на таксата до 20 февруари 2019 г. Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст на e-mail:ecmbg@abv.bg Специализиращите курсове имат продължителност 32 часа и се извършват по програма, одобрена от МП. Учебните материали се актуализират преди всяко обучение, за да отразяват максимално точно промените в нормативната уредба и развитието на медиацията. Курсовете се водят от преподаватели, които са сертифицирани медиатори, с над 5 години опит в обучението и разрешаването на конфликти.

Коментари

Популярни обучения