Сертифициращо обучение за медиатори

Това обучение е практически курс за придобиване на правоспособност за медиатор, съобразно изискванията на чл. 8 и Приложение 2 към чл.9 от Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г.

Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са: - Знания за същността и характеристиките на конфликта като социално явление; - Знания за особеностите на процедурата по медиация, като алтернативно средство за разрешаване на спорове; - Знания за законодателната рамка на медиацията в България и ЕС; - Умения за разпознаване на най-често срещаните типове конфликти и причините за възникването им; - Умения за прилагане на стратегии за водене на преговори в конфликтна ситуация; - Умения за конструктивно разрешаване на конфликти, както и за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации; - Умения и техники за регулиране на конфликтни отношения и ситуации. - В края на обучението ще можете да разрешавате конфликти като управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация. Към кого е насочено обучението: Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на спорове. Каква е таксата за участие? - Таксата за цялото обучение е 720 лв., включваща учебните материали и кафе паузи, платима не по-късно от 3 април 2019 г. - 10% отстъпка при внасяне на таксата до 25 март 2019 г. - За ранно записване и за студенти - 590 лв., платими до 18 март 2019 г.

Коментари

Популярни обучения