Семинар във Варна: Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.

Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и актуални казуси.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на 26.03.2019г. във Варна на тема: Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.ПРОМЕНИТЕ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ и актуални казуси. Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки ДАТА: 26.03.2019г. начало 9.30ч. МЯСТО: Варна, хотел Черно море 9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците 09.30 – 11.00 ч. - Основна цел и причини за промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ПП ЗОП. Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане. Нов ред за връчване на решенията, за които възложителят е длъжен да уведоми заинтересованите лица и участниците в процедурата. Нов ред за изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз. Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него. 11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза 11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39, ал. 1 от ЗОП, поддържана от Агенцията по обществени поръчки; Промяна в начина за определяне на сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите; Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари; Промени в основанията за задължително и незадължително отстраняване на участниците от процедурата за възлагане на обществените поръчки; Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор; Промени в изискванията към третите лице и подизпълнителите; Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор. 13.00 – 14.00 ч. – почивка 14.00 – 15.30ч. - Нови правила за провеждане на електронен търг; Промени в правилата за изменение на условията за възлагане на обществената поръчка, посочени в обявлението за откриване на процедурата; Увеличаване на основанията за отстраняване от процедурата; Прецизиране на правната уредба за : - определяне на гаранцията за изпълнение на договора при запазени обществени поръчки; - документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора; - сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение; Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки; Промени в правилата за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка; Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка. 15.30 – 15.50 ч. - Кафе пауза 15.50 – 17.20 ч. - Нови правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява; Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП);Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП; Прецизиране на правилата за извършване на проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФК);Създаване на постояннодействащ Експертен съвет за сътрудничество, който ще приема насоки за прилагане на ЗОП във връзка с контролната дейност на АОП, АДФК и Сметната палата;Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА: Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства. Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания. Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ". Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Обучението включва: Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 18.03.2019г. ЦЕНИ За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 25.02.2019г.!!! Срок за уведомяване на записалите се участници за недостатъчен минимален брой курсисти три дни преди датата на семинара(Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

Лектори

адв. Милана Кривачка
адв. Милана Кривачка

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства. Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания. Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС

Коментари

Популярни обучения