Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г. Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – ЗКПО Гюргя Желязкова, Даниела Петкова - експерти от НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – ЗДДС Три модула –– комбиниране по избор на участниците

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула в гр. Шумен: 14.01.2019г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Промени – 2019 31.01.2019г. Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС 01.02.2019г. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО Гюргя Желязкова, Даниела Петкова - експерти от НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Три модула –– комбиниране по избор на участниците Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17 МОДУЛ 1 14.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Промени – 2019 Лектори: Гюргя Желязкова и Даниела Петкова - експерти от НАП Теми: Промени в осигурителното законодателство от 2019г. Промените в КСО и наредбите по прилагането му. Осигуряване на самоосигуряващите се лица. Осигуряване на управители и др. Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Ред за деклариране на осигурителните вноски при сумирано отчитане на работното време(СИРВ) Други. Промени в ЗДДФЛ от 2019г. с лектор Даниела Петкова, експерт от НАП Г - жа Желязкова работи в Националния осигурителен институт от 1991 г. като финансов ревизор. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към Националната агенция за приходите през 2006 г., започва работа в НАП във функция „Контрол“ като „Главен експерт по приходите“. За периода от 2008 до 2011 г. е преподавател „Осигурително законодателство“ в Учебния център към ЦУ на НАП. Понастоящем е методолог в отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, участва в създаването на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и провежда специализирани обучения. Г – жа Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите. (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента. При увеличаване обема на промените в осигурителното законодателство, ЗДДФЛ може да бъде отделен като самостоятелен модул на друга дата) МОДУЛ 2 31.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г. Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Теми: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. 2019г. Промени на ППЗДДС 2018 1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; - ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО); - ежедневно наблюдение на облагаем оборот ; - документи; 2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; - Справка за облагаем оборот; - подаване на последна Справка – декларация; 3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; - определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината; - как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - еднократни; - многократни(ежегодни); - изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС; - отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС; 4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление. Други промени: Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи; Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС; Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация; Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС; (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) МОДУЛ 3 01.02.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg За контакти с фирмата организатор: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 21.12.2018г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 290лв. без ДДС / 348 лв. с ДДС ( цената е валидна при плащане до 21.12.2018г.) ЦЕНИ: Участие в един модул 120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс Участие в два модула 220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс Участие в трите модула: 320лв. без ддс / съответно 384лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Лектори

Димитър Войнов
Димитър Войнов

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

адв. Росен Русков
адв. Росен Русков

данъчен консултант, експерт по ЗДДС

адв. Зорница Димитрова
адв. Зорница Димитрова

Зорница Димитрова: Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство. Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019