Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г. Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – ЗКПО Гюргя Желязкова, Даниела Петкова - експерти от НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – ЗДДС Три модула –– комбиниране по избор на участниците

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула в гр. Шумен: 14.01.2019г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Промени – 2019 31.01.2019г. Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС 01.02.2019г. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО Гюргя Желязкова, Даниела Петкова - експерти от НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Три модула –– комбиниране по избор на участниците Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17 МОДУЛ 1 14.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Промени – 2019 Лектори: Гюргя Желязкова и Даниела Петкова - експерти от НАП Теми: Промени в осигурителното законодателство от 2019г. Промените в КСО и наредбите по прилагането му. Осигуряване на самоосигуряващите се лица. Осигуряване на управители и др. Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави Ред за деклариране на осигурителните вноски при сумирано отчитане на работното време(СИРВ) Други. Промени в ЗДДФЛ от 2019г. с лектор Даниела Петкова, експерт от НАП Г - жа Желязкова работи в Националния осигурителен институт от 1991 г. като финансов ревизор. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към Националната агенция за приходите през 2006 г., започва работа в НАП във функция „Контрол“ като „Главен експерт по приходите“. За периода от 2008 до 2011 г. е преподавател „Осигурително законодателство“ в Учебния център към ЦУ на НАП. Понастоящем е методолог в отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, участва в създаването на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и провежда специализирани обучения. Г – жа Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите. (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента. При увеличаване обема на промените в осигурителното законодателство, ЗДДФЛ може да бъде отделен като самостоятелен модул на друга дата) МОДУЛ 2 31.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г. Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Теми: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. 2019г. Промени на ППЗДДС 2018 1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; - ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО); - ежедневно наблюдение на облагаем оборот ; - документи; 2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; - Справка за облагаем оборот; - подаване на последна Справка – декларация; 3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; - определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината; - как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - еднократни; - многократни(ежегодни); - изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС; - отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС; 4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление. Други промени: Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи; Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС; Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация; Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС; (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) МОДУЛ 3 01.02.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ: Г-жа Виолета Стоянова - представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg За контакти с фирмата организатор: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ДО 21.12.2018г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 290лв. без ДДС / 348 лв. с ДДС ( цената е валидна при плащане до 21.12.2018г.) ЦЕНИ: Участие в един модул 120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс Участие в два модула 220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс Участие в трите модула: 320лв. без ддс / съответно 384лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения