Семинар в Русе три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

Семинар в Русе три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула в гр. РУСЕ: 08.01.2019г. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. 22.01.2019г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Промени – 2019 30.01.2019г. Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Три модула –– комбиниране по избор на участниците Русе, хотел Вега, ул.Александровска 48 зала ВЕГА МОДУЛ 1 08.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) МОДУЛ 2 22.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Промени – 2019 Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство Теми: Промени от 2019г. 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 1.3 Пенсии за военна инвалидност. 2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Период на осигуряването – вписване и заличаване от търговския регистър. 2.2 Договор за управление или трудов договор. Съдебна практика. 2.3 Може ли собственика на ЕООД да сключи трудов договор сам със себе си? Съдебна практика. 2.4 Осигуряване на различни основания в няколко дружества. Ограничаване на осигурителния доход до максималния му размер. 3. Самоосигуряващи се лица. 3.1 Авансови и окончателни осигурителни вноски. Практика на НАП и съдебна практика. 3.2 Започване, спиране, прекратяване и възобновяване на осигуряването. Съдебна практика. 3.3 Получаване на обезщетения от НОИ. 4. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор. 4.1 Определяне на месечния осигурителен доход. 4.2 Подаване на декларации обр. №1 и №6. 4.3 Трудов или граждански договор. Практика на НАП и ГИТ 5. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 6. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. Други. (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) МОДУЛ 3 30.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа, две кафе паузи, материал Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г. Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Теми: Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. 2019г. Промени на ППЗДДС 2018 1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС; - ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО); - ежедневно наблюдение на облагаем оборот ; - документи; 2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС; - Справка за облагаем оборот; - подаване на последна Справка – декларация; 3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване; - определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината; - как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС; - еднократни; - многократни(ежегодни); - изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС; - отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС; 4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление. Други промени: Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи; Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС; Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация; Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС; (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули) Участие в един модул 120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс Участие в два модула 220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс Участие в трите модула: 320лв. без ддс / съответно 384лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения