Семинар в ПЛЕВЕН два модула: Данъчно облагане 2019, счетоводно приключване 2018,социално осигуряване

ЗКПО –ПРОМЕНИ ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ. Промени - 2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в два отделни модула в гр. Плевен: 07.01.2019г. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. 22.02.2019г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Промени – 2019 Лектори: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО Два модула –– комбиниране по избор на участниците Плевен, хотел Ростов МОДУЛ ЗКПО 07.01.2019г. начало 9,30ч. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) ----------------------------------------------------------- МОДУЛ Осигуряване 22.02.2019г. начало 10,00ч. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Предстоящите промени – 2019 Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство 1. Теми: Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 2. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител - български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. 3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 4. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. 5. Предстоящите промени в осигуряването за 2019 г. Въпроси. Модулът включва: 6 учебни часа, две кафе паузи, материал (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули) Участие в един модул 110лв. без ддс / съответно 132лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 100лв. без ддс/ съответно 120лв. с ддс Участие в два модула 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 195лв. без ддс / съответно 234лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит БулбанкBIC: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения