Семинар в ПЛЕВЕН два модула: Данъчно облагане 2019, счетоводно приключване 2018,социално осигуряване

ЗКПО –ПРОМЕНИ ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ. Промени - 2019

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в два отделни модула в гр. Плевен: 07.01.2019г. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. 22.02.2019г. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Промени – 2019 Лектори: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО Два модула –– комбиниране по избор на участниците Плевен, хотел Ростов МОДУЛ ЗКПО 07.01.2019г. начало 9,30ч. ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г. ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Модулът включва: 8 учебни часа, две кафе паузи, материал (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) ----------------------------------------------------------- МОДУЛ Осигуряване 22.02.2019г. начало 10,00ч. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. Предстоящите промени – 2019 Лектор: адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство 1. Теми: Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 2. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на съдружник/управител - български гражданин в дружество от ЕС. 2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество. 3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 4. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. 5. Предстоящите промени в осигуряването за 2019 г. Въпроси. Модулът включва: 6 учебни часа, две кафе паузи, материал (Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента) Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори. ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули) Участие в един модул 110лв. без ддс / съответно 132лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 100лв. без ддс/ съответно 120лв. с ддс Участие в два модула 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 195лв. без ддс / съответно 234лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит БулбанкBIC: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Лектори

Димитър Войнов
Димитър Войнов

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

адв. Росен Русков
адв. Росен Русков

данъчен консултант, експерт по ЗДДС

адв. Зорница Димитрова
адв. Зорница Димитрова

Зорница Димитрова: Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство. Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019