СЕ маркировка - осигуряване на свободно движение на продуктите на ЕС

Ако сте производител или търговец, знаете че, на територията на Европейския съюз е изключителна възможност за просперитет. Платежоспособен пазар с над 500 000 000 потребители, но и редица нормативни изисквания.

Все по-често българските производители и търговци задават множество въпроси, свързани с нормативните изисквания и необходимите им документи (Сертификати, Декларации, Маркировки) за продуктите, които произвеждат, внасят или търгуват на територията на Европа. СЕ маркировката се изисква за много продукти. Тя показва, че продуктът е оценен, преди да бъде пуснат на пазара, и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. За да бъдат допуснати до и безпроблемно продавани на пазара на ЕС, (вкл. България!), Вашите продукти трябва да покриват конкретни изисквания за безопасност, определени в няколко европейски Директиви. Ние ще ви обезпечим с работещо „Ноу-Хау", чрез което да си гарантирате достъп до огромния европейски пазар и свободна търговия без риск от високи санкции! Маркировката „CE" е валидна само за продукти, за които са въведени спецификации на ЕС! За да поставите на ваш продукт маркировката „CE", трябва да подготвите техническа документация, доказваща, че той отговаря на всички изисквания на равнище ЕС. Като производител на продукта вие носите цялата отговорност, когато декларирате, че той отговаря на всички изисквания. След като поставите маркировката „CE" върху вашия продукт, може да се наложи да предоставите на вашите дистрибутори и/или вносители цялата документация, отнасяща се до маркировката. Продуктови групи изискващи маркировката - електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението; Директива 2006/95/ЕО обикновени съдове под налягане; Директива 2009/105/ЕО - детски играчки; Директива 2009/48/ЕО - строителни продукти; Директива 89/106/ЕИО - електромагнитно оборудване; Директива 2004/108/ЕО - машини; Директива 2006/42/ЕО - лични предпазни средства; Директива 89/686/ЕИО - везни с неавтоматично действие; Директива 2009/23/ЕО - активни имплантируеми медицински изделия; Директива 90/385/ЕИО - газови уреди; Директива 90/396/ЕИО - нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво; Директива 92/42/ЕИО - взривни вещества с гражданско предназначение; Директива 93/15/ЕИО - медицински изделия; Директива 93/42/ЕИО - оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера; Директива 94/9/ЕО - плавателни съдове с развлекателна цел; Директива 94/25/ЕО - асансьори; Директива 95/16/ЕО - съоръжения под налягане; Директива 97/23/ЕО - диагностични медицински изделия in vitro; Директива 98/79/ЕО - радионавигационно оборудване и далекосъобщително крайно оборудване; Директива 1999/5/ЕО - въжени линии за превоз на хора; Директива 2000/9/ЕО - измервателни уреди; Директива 2004/22/EO Този курс е за Вас, ако искате да научите: - Кои продукти попадат под задължителните изисквания за безопасност и маркировка CE? - Какво трябва да направите, така че да продавате на европейския пазар? - Как да разберете кои са изискванията към Вашите конкретни продукти, за да бъдат продавани в ЕС? - Каква е процедурата за осигуряване на съответствие със задължителните изисквания на ЕС за безопасност и маркировка CE? - Отговори на Вашите конкретни въпроси, реални примери и казуси от практиката. Какво ще научите, ако вземете участие в това обучение: - Как се осигурява пускането на продукти "свободно движение на стоки" на Европейския пазар? - Кои са основните принципи, прилагани в Европейския съюз за осигуряване на безопасност на продуктите? - Кои Регламенти и Директиви на Европейския съюз и български нормативни актове определят съществените изисквания за безопасност и търговия с различни продукти? - Какъв е обхвата на тези норми и за кои продукти се отнасят? - Как да определим какви са съществените изисквания към нашите продукти? - Как да определим и да управляваме рисковете, произтичащи от нашите продукти? - Как да определим, намерим и приложим хармонизираните европейски стандарти? и Как да постигнем съответствието с определените в тях хармонизирани изисквания? - Какви документи са ни необходими, могат да ни изискат и трябва да разработим, съберем и съхраним, за да демонстрираме постигнатото съответствие? - Необходим ли ни е сертификат, за да докажем съответствието с хармонизираните изисквания по най-ефективен и допустим модул за оценка на съответствието? - Трябва ли и кога в този процес се намесва външна организация? Кои са тези организации и кой определя и следи за тяхната легитимност? Как и къде да ги намерим и изберем? - В крайна сметка кой е отговорен за съответствието на нашите продукти и как да декларираме съответствието и маркираме същите с маркировка "СЕ"?

Лектори

инж. ик. Емил Петров
инж. ик. Емил Петров

Консултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, одитор от 1996 година, опит (1990 година) в областта на продуктовата сертификация, включително специална продукция. Богат опит в подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти с изисквания за „СЕ“ маркировка. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление. Инж. Петров е консултант и лектор на редица мощни организации, като "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, "ТЕРЕМ" ЕАД, "Параходство БМФ", "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД, "ОВЕРГАЗ" АД, "Самел 90" АД и други.

Коментари

Популярни обучения