Счетоводство и финанси за мениджъри

По-добри финансови решения чрез нов начин на мислене. Ясно и разбираемо: Това е възможно!

Oбучението „Счетоводство и финанси за мениджъри“ е цялостна двудневна програма, насочена към ясно и разбираемо усвояване на бизнес материята, свързана със счетоводството и финансите. От 1494 година счетоводството и финансите се разглеждат като „длъжният ред в записванията“, „езикът на бизнеса“ и „единствено необходима субстанция“. Днес, повече от всякога, е наложително мениджъри и предприемачи да са в състояние да разбират успешно счетоводните принципи и финансовите отчети. Да развиват знания и умения, които да им позволяват да провеждат ефективни срещи от финансово естество. Да поставят финансови задачи и вземат печеливши управленски решения. Предвид на тези потребности, концепциите, представени в курса „Счетоводство и финанси за мениджъри“ са лесни за разбиране, както и успешно приложими в практиката. Тази програма ще помогне на мениджърите да: подобрят управленската си ефективност и стойност в организационната и функционална структура на организацията; подобрят своите умения за вземане на решения чрез прилагане на финансова проницателност и философия на мислене; разбират финансовите отчети, да задават правилните въпроси, както и уверено да комуникират със счетоводители и финансисти в тяхната организация и извън нея; увеличат финансовото си разбиране върху доходността, бизнес риска, възвращаемостта и ликвидността; АУДИТОРИЯ Сред участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ могат да бъдат най-разнообразни групи от корпоративни клиенти и частни лица. Програмата е подходяща за: *мениджъри, които желаят да актуализират знанията си за основни финансови и счетоводни функции; *хора с интереси към творчески и научни дейности; специалисти и студенти с недостатъчно опит в сферата на счетоводните и финансови понятия. *Участниците в програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ ще получат практически познания за това как да използват финансовите данни за извличане на коректна информация, която да: *подпомогне процеса вземане на управленски решения; *подобри вътрешнофирмената финансова комуникация; *повиши ефективността и възвращаемостта в бизнеса. ТЕМАТИКА Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи Правни задължения, основни понятия и счетоводни принципи Счетоводен баланс. Текущи и нетекущи активи Счетоводен баланс. Капитал и резерви Счетоводен баланс. Задължения Отчет за приходите и разходите. Приходи Отчет за приходите и разходите. Разходи и данъци Годишен финансов отчет Бонус тема: Устойчив растеж срещу фирмена задлъжнялост. Алгоритъм за цялостен анализ на финансовите отчети. Обсъждане на практически казуси и въпроси, възникнали в процеса на обучението по програмата „Счетоводство и финанси за мениджъри“ МЕТОД НА ПРЕПОДАВАНЕ Динамичен тренинг, с представяне на проблематични области в разглежданата материя, съпътстван от мултимедийна презентация и обсъждане (в действие) на възникналите въпроси. Презентацията е реализирана чрез презентационен софтуер Prezi. УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

Петър Петров
Петър Петров

Петър Петров е водещ консултант по финансов анализ – както на фирми, работещи в областта на реалния сектор, така и на финансови институции и организации с нестопанска цел. Автор на книгите „Практически анализ на финансовите отчети – концепция и примери”, „Счетоводство и финанси за нефинансови мениджъри“, „Наръчник счетоводство и финанси за мениджъри“, както и на над 200 публикации в специализирани и периодични издания, по тематики, свързани с анализа на финансовите отчети, счетоводството, кредитния анализ, финансовите манипулации и фалшификации. Автор и ръководител на авторски колектив на списание „Моят успешен европроект“. Разработва дисертация, свързана със съвременните аспекти в проявлението на показателите за ликвидност на фирмата, по която тематика има научни разработки, представени на международни конференции в страната и в чужбина

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019