Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО на допуснати счетоводни грешки

-

2 юли 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Видове грешки в зависимост от съществото им: счетоводни грешки (съществени и несъществени); данъчни грешки. Видове грешки в зависимост от момента на установяването им: грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година; грешки, установени през останалото време. Счетоводно отчитане на грешките съгласно: Националните счетоводни стандарти; Международните счетоводни стандарти Данъчно третиране на грешките по ЗКПО. Данъчно третиране на грешки, свързани с: данъчни амортизируеми активи; данъчни временни разлики; преизчисляване при данъчна загуба; данъчни грешки; грешки, установени при данъчен контрол. Уведомяване на НАП при откриване на грешка: подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември; подаване на писмо в НАП. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Коментари

Популярни обучения