Промените в Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му в сила от 2019 г.

Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане (Постановление № 30 от 20 февруари 2019 г. и ДВ брой: 20, от дата 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г. и др.)

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение на 17.05.2019г. в София на тема: Последните промени в Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане (Постановление № 30 от 20 февруари 2019 г. и ДВ брой: 20, от дата 8.3.2019 г., промените в ЗОП и ППЗОП влизащи в сила от 1 ноември 2019 г. и др.) Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки ДАТА: 17.05.2019г., начало 9.30ч. МЯСТО: София, хотел Хемус 9.00 – 9.30ч. - Регистрация на участниците 09.30 – 11.00 ч. - Основна цел на последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поетапно влизане в сила на промените в ЗОП. Промени в стойностните прагове на обществените поръчки и тяхното отражение върху процеса на възлагане. Правила за осигуряване на достъп до досиетата на обществените поръчки в Регистъра за обществените поръки в случаите на правоприемство на възложителя – чл.2 от проекта за изменение на ППЗОП. Нови правила в чл.21 от ЗОП за определянето на прогнозната стойност на обществената поръчка. Прецизиране на правилата за предвидените опции и подновявания на обществените поръчки – чл.5 от проекта за изменение на ППЗОП. Нов ред изпращане на обявленията до Службата за публикации на Европейския съюз и за връчване на решенията на възложителя. Нови изисквания към съдържанието на профила на купувача и начина на публикуване на информацията в него. 11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза 11.30 – 13.00ч. – Възлагане на обществените поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП. Правила за регистрация в платформата – чл.9а – чл. 9к от проекта за изменение на ППЗОП. Промяна в сроковете за подаване на заявленията за участие и на офертите и начина за тяхното определяне. Нови изисквания към възлагането на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства за пътници и товари. Промени в чл.54 и чл.55 от ЗОП за отстраняване на участниците от процедурата. Прецизиране на правилата за определяне на критериите за подбор. Промени в правилата за участие на третите лице и подизпълнителите в процедурите. Изменения в правилата за деклариране на личното състояние на кандидатите и участниците и съответствието им с критериите за подбор. 13.00 – 14.00 ч. – Почивка 14.00 – 15.30ч. - Промени в правилата за изменение на обявените условия за възлагане на обществената поръчка – чл. 100 от ЗОП. Нови основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП. Прецизиране на правната уредба за : - определяне на гаранцията за изпълнение на договора в чл.111 т ЗОП; - документите, които определеният изпълнител следва да представи при сключването на договора; - сключване на рамково споразумение и на договор по рамково споразумение в чл.112а от ЗОП; - оценяване на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на предвидените дейности в обхвата на обществената поръчка. Въвеждане на задължение за използването на електронни фактури при разплащанията по договорите за обществени поръчки. Нови правила за работата на помощния орган на възложителя. Промени в правилата за сключване и изменение на договора за възлагане на обществената поръчка. Правила за съхранение на електронните документи в досието на обществената поръчка. 15.30 – 16.00 ч. - Кафе пауза 16.00 – 17.30 ч. - Нови правилата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява; Нови правилата за обжалване актовете на възложителя. Промени в правомощията на Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП); Нови правилата за осъществяване на контрола по чл.232 – чл.235 от ЗОП от АОП. Увеличаване на административно-наказателните състави за нарушения на нормите на ЗОП. Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА: Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки. В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения. Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства. Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания. Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника " Процедури по обществени поръчки в България и ЕС ". Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Обучението включва: Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 02.05.2019г. ЦЕНИ За един участник – 170лв.без ддс или съответно 204лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 160лв. без ддс или съответно 192лв.с ддс за участник За групи от 4 и повече участника от една фирма – 150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс за участник За групи от 9 и повече участника – обадете се или ни пишете за специална оферта! БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Коментари

Популярни обучения