Промените при обработването на лични данни, въведени с измененията в Закона за защита на личните данни

-

28 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Йорданка Иванова, адвокат На 24 януари 2019 г. парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с който доразвива някои от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, приложим от 25 май 2018 г. Семинарът е предназначен за всички администратори на данни с цел да ги запознае с новите изисквания при обработката на лични данни, предвидени в българския закон в допълнение към вече действащия режим съгласно Общия регламент за защита на личните данни. Предвидените изменения засягат както всички работодатели, обработващи лични данни, така и някои специализирани администратори като медии и други организации и професии, обработващи данните за целите на свободата на изразяване, статистически, архивни и научни изследвания, организации, осъществяващи публично наблюдение и др. П Р О Г Р А М А: Статут и правомощия на Комисията за защита на личните данни. Административно-наказателната отговорност на администраторите. Критерии за акредитация на сертифициращи органи. Особени ситуации на обработване на лични данни: Обработване на Единен Граждански Номер (ЕГН) Копия от документ за самоличност и свидетелство за управление на МПС Предоставяне на информационни услуги на деца под 14 г. Публично наблюдение на обществени места Данни на кандидати за работа Данни на починали лица Обработване за целите на журналистическо, литературно и художествено изразяване Обработване за архивни, статистически и изследователски цели Обработване за хуманитарни цели Задължения на работодателите да приемат правила и процедури за докладване на нарушения и вътрешни системи за контрол. Ред за упражняване на правата на субектите на данни и допустими изключения. Средства за правна защита. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали и кафе – пауза. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

адв. Йорданка Иванова
адв. Йорданка Иванова

действащ адвокат с практика в областта на прилагане на правото на Европейския съюз, включително европейските регулации за защитата на личните данни, информационната сигурност и единния дигитален пазар. Има магистратура по право от СУ ” Св. Кл. Охридски” и LL.M. по право на ЕС от Университета в Лайден (Холандия), както и международен опит като експерт, работил в Европейската комисия и Съда на ЕС в Люксембург.

Коментари

Популярни обучения