Промени в ЗКПО, ЗДДС и ЗДДФЛ за 2019 г.

-

15 -16 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 15 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. - Промени в ЗКПО и в Закона за счетоводството през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Промени в ЗКПО през 2019 г.: Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при: лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.: Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит Отпадане на печатите в ГФО Други промени 3. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика. Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба. 5. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение) Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина Данъчно третиране на дивиденти Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди 16 януари 2019 г. 10.00 – 13.30 ч. – Промени в ЗДДС за 2019 г. Лектор: Моника Петрова, експерт по ЗДДС Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери. Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица от Европейския съюз – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки. Отложено начисляване на ДДС при внос. Други изменения и допълнения. Актуална данъчна и съдебна практика по прилагането на ЗДДС. 14.15 – 17.30 ч. – Промени в ЗДДФЛ за 2019 г. Лектор: Евгения Попова, експерт по ЗДДФЛ Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. Промени, приложими за доходи, придобити през 2018 г. – промени в данъчните облекчения, началният срок за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, начален срок за подаване на годишната данъчна декларация и др. Промени, приложими за доходи, придобити през 2019 г. – промяна в данъчното третиране на облагаемите доходи от награди; в режима на облагане на доходите на нерегистрирани земеделски стопани, придобити под формата на субсидии и други финансирания; в механизма за издаване на служебни бележки; в сроковете за подаване на Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ; – нова справка за предоставяне на информация за доходите от трудови правоотношения; нова възможност за корекция на Справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията; – промяна в начина на подаване на справки и декларации от самоосигуряващи се лица и в срока за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация; други промени. 2. Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити от физическите лица през 2018 г. Промени в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. 3. Прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ. Изисквания и документи за тяхното ползване. 4. Годишни задължения за платци на доходи през 2018 г. 5. Дискусия и казуси от практиката по прилагането на ЗДДФЛ. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе – паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Димитър Войнов
Димитър Войнов

Димитър Войнов е специалист по ЗКПО, данъчен консултант. В Китов център води курсове по годишно счетоводно приключване и промени в ЗКПО.

Моника Петрова
Моника Петрова

Моника Петрова е експерт по ЗДДС, началник отдел в НАП. В Китов център води семинари на тема : Годишно данъчно облагане. Промени в ЗДДС.

Евгения Попова
Евгения Попова

Евгения Попова е млад специалист от НАП, занимаващ се с ЗДДФЛ.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019