Промени в ЗКПО и ЗДДС за 2019 г.

Семинар в Пловдив

25 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. Пловдив, хотел “Интелкооп”, ул. „Константин Нунков” 13А, зала А Лектори: Славея Куртева, Даниела Даракчиева 10.00 – 13.30 ч. – Промени в ЗКПО за 2019 г. Лектор: Славея Куртева, данъчен консултант по преки данъци Промени в ЗКПО, в сила от 01.01. 2019 г. Данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи за лични нужди. избор на облагане; разходи, подлежащи на облагане; данъчна основа; документална обоснованост; деклариране и внасяне. Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”. Годишното данъчно приключване на 2018 г.: Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи); Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация); Други суми, с които се преобразува финансовият резултат за данъчни цели; Данъчно третиране на счетоводни и други грешки; Пренасяне на данъчна загуба; Данъчно третиране на дивиденти; Данъци върху разходите. Данъчна и съдебна практика. 14.15 – 17.30 ч. – Промени в ЗДДС за 2019 г. Лектор: Даниела Даракчиева, експерт по ЗДДС Промени, свързани с Европейските директиви: Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 г., Директива (EС) 2018/912 на Съвета от 22 юни 2018 г., Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. Промени, свързани с отстраняване на несъответствия в ЗДДС с правилата на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност. Промени, свързани с констатирани несъответствия с правото на ЕС. Промени, в резултат на констатирани от Европейската комисия неизпълнения на Република България и открити процедури за нарушение. Промени, свързани с намаляване на административната тежест върху бизнеса. Други промени. Актуална административна и съдебна практика. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. При регистрация до 31 декември 2018 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения