Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г .Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.

Промени в ЗДДС в сила от 01.01.2019 г .Данъчно облагане и годишно данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г. Промени в ЗКПО за 2019 г.

I ПРОГРАМА по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) 1. Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери 2.Изменения в режима за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път с получатели данъчно незадължени лица от Европейския съюз – въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки 3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки 4. Отложено начисляване на ДДС при внос 5. Други изменения и допълнения 6. Актуална данъчна и съдебна практика по прилагането на ЗДДС Лектор: Моника Петрова, данъчен експерт по ЗДДС и ППЗДДС ІІ Годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2018 г. през призмата на актуалната административна и съдебна практика: 1. Казуси и решения, свързани с годишното данъчно приключване по реда на ЗКПО за 2018 г.: 1.1. Непризнати за данъчни цели разходи и приходи – данъчни постоянни разлики: разходи, които не са документално обосновани; разходи, несвързани с дейността и скрито разпределение на печалбата; разходи за ДДС; разходи за данък при източника, понесен от платеца на дохода; разходи за глоби, санкции и лихви за просрочие; разходи за дарения; приходи, възникнали по повод на непризнати разходи; разходи и приходи от брак и липси. 1.2. Данъчни временни разлики и други суми, с които се преобразува счетоводният финансов резултат: обезценки и отписване на вземания и данъчно третиране на неплатени задължения; неизплатени доходи на местни физически лица; слаба капитализация. 2. Промени в ЗКПО за 2019 г.: 2.1. Данъчно третиране на оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС: • новото правило, изискващо лизингополучатели, прилагащи МСС, да признават за данъчни цели разходи и приходи, определени съгласно на СС 17 «Лизинг» по отношение на експлоатационния лизинг. 2.2. Промени, свързани с въвеждането на Директива 2016/1164 от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар: 2.2.1. Правило за ограничаване приспадането на лихви за данъчни цели: • кои данъчно задължени лица са засегнати от новата регулация; • какво включва понятието „разходи по заеми“; • какво представлява превишението на разходите по заеми; • как се определя непризнатото превишение на разходи по заеми; • какъв е редът за признаване на непризнатото превишение на разходите по заеми; • как се прилага правилото за ограничаване приспадането на лихви в комбинация с регулирането на слабата капитализация. 2.2.2. Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules): • понятие за контролирано чуждестранно дружество; • кои данъчно задължени лица са засегнати от новата регулация; • ред за причисляване на печалбата на контролирано чуждестранно дружество към данъчния финансов резултат на данъчно задълженото лице; • ред за намаление на данъчнния финансов резултат в случаите на: – разпределение на печалба от контролирано чуждестранно дружество, която вече е била включена в данъчния финансов резултат; – разпореждане с участие в чуждестранно образувание или със стопанска дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност в чужбина. • задължение за водене на регистър на контролираните чуждестранни дружества 2.3. Промяна в реда и сроковете за деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължени лица. Лектор: Цветана Янкова, данъчен експерт по ЗКПО Цена 162.00 лв ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА 5% ЗА РАННО ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР ДО 31.12.2018 г Цени Стандарт ЕДИН СЕМИНАР ПО ИЗБОР 162.00 ДВА СЕМИНАРА ПО ИЗБОР 288.00 ОТСТЪПКА ЗА ВТОРИ УЧАСТНИК 5% ОТСТЪПКА ЗА ТРЕТИ И ВСЕКИ СЛЕДВАЩ УЧАСТНИК 10% Цени за абонати на сп. "Наръчник на икономиста" ЕДИН СЕМИНАР ПО ИЗБОР 150.00 ДВА СЕМИНАРА ПО ИЗБОР 264.00 ОТСТЪПКА ЗА ВТОРИ УЧАСТНИК 5% ОТСТЪПКА ЗА ТРЕТИ И ВСЕКИ СЛЕДВАЩ УЧАСТНИК 10%

Лектори

Моника Петрова
Моника Петрова

данъчен експерт по ЗДДС и ППЗДДС

Цветана Янкова
Цветана Янкова

данъчен експерт по ЗКПО

Коментари

Популярни обучения