Промени в социалното осигуряване през 2019 г.

-

17 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори : Елка АТАНАСОВА – НОИ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. Лектор: Елка Атанасова, НОИ Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 г. Нова формула, по която се изчисляват пенсиите, отпуснати с начална дата от 01.01.2019 г. Методика за определяне на индивидуален коефициент за пенсии, отпуснати след 31.12.2018 г. Примери. Допълнително задължително пенсионно осигуряване: Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“. Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“. Условия за пенсиониране на лицата през 2019 г. Общи правила за пенсиите. Нови електронни услуги, предоставяни от НОИ. Дискусия. 14.15 – 17.30 ч. ІІ. Промени, свързани с внасянето на осигурителни вноски през 2019 г. Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право Закон за бюджета на ДОО за 2019 г. Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия. Регулация на електронната търговия. Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност, без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски и данък. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата. Други промени. Подаване на годишна данъчна декларация от самоосигуряващите се лица и определяне на окончателния размер на осигурителния доход. Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6. Промени в Директива 96/71. Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на Съда на Европейския съюз за командироването на български работници. Промените в Административнопроцесуалния кодекс. Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе – паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата.

Лектори

Елка Атанасова
Елка Атанасова

Началник отдел в дирекция "Пенсии", НОИ

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019