Производство и доставка JUST IN TIME

На какво е основана и как се въвежда най-съвършената система за оперативно планиране и управление на производството и на веригата на доставката

На обучението ще представим в систематизиран вид: - основните идеи и принципи на JUST IN TIME - съдържанието на отделните етапи на въвеждане на JUST IN TIME - необходимите предпоставки, които предхождат въвеждането на JUST IN TIME ТЕМАТИКА - Предпоставки за създаване на поток - Разкриване на целия поток на стойността за всяко изделие - Основни цели при картографиране на сегашното състояние, оценка на процесите с цел създаване на бъдеще състояние - Определяне на капацитети на отделните работни места - Определяне на тесните и широките работни места - Постигане на базово ниво на годност на всички операции - Подреждане на потока в последователност, гарантираща по-голяма пропускателност в края на потока - Балансиране на потока на продукта през завода с пазарното търсене - Достигане на базово ниво на стабилност в една линия – индикатори на нестабилност - Подходи при създаване на стабилност - Установяване и премахване на големи загуби – използвани инструмент - Намаляване на променливостта чрез нейното изолиране - Целият материал в синьо трябва да бъде само загатнат - Изравняване на работното натоварване за създаване на основа за поток и стандартизация - Едноелементен поток – непрекъснат поток - Създаване на поток от свързани процеси – стратегии и ефективни инструменти - Критерии за постигане на поток - Поток с изтегляне (Pull Flow) - Основни елементи на изтеглянето - Изтегляне при производство по поръчка - Изтегляне между отделните операции - Поток, изтегляне и отстраняване на загубите - Предпоставки за добре работещ поток с изтегляне - Производствена стратегия: точно навреме – (JIT) - Възникване на системата - Принцип на тегленето - Принцип на организационната магистрала - Принцип на непрекъснатите подобрения - Усъвършенстване на транспортирането и манипулирането на материалите – групиране на материалите, създаване на единица складова наличност и формиране на определени зависимости - Анализ на мобилността - Анализ на празното преместване - Обратно планиране (IP) - Заключителна част МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с анализи на реални чуждестранни и български примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

инж. Бистра Димитрова
инж. Бистра Димитрова

инж. Бистра Иванова e Машинен инженер, спец. “Технология на машиностроенето”, Технически университет – София. Притежава Бакалавърска степен по “Бизнес и мениджмънт” във ВШМ на Технически университет – Русе. Магистърска степен от Школа за СДК на ХТМУ по Управление на околната среда – 2008 г. Дипломиран експерт по Оценяване на въздействията върху околната среда (ХТМУ). Десет годишен опит като водещ и главен конструктор в машиностроително предприятие. От 1995 г. консултира по въвеждане на Стандартизирани системи за управление, като участва в и ръководи диагностични и консултантски екипи. Водещ консултант по системи за управление на качеството, системи за управление на околна среда, системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, системи за производствен контрол на строителни продукти, продуктова сертификация – СЕ-маркировка.Титулярен преподавател в публични семинари по стандарти за системи за управление и в публични курсове за подготовка на мениджъри и вътрешни одитори на СУК, СУОС, СУЗБУТ и ИСУ. Водещ одитор за СУК, СУОС и СУЗБУТ

Коментари

Популярни обучения