Академия Респонса

Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ високо качествени обучения в сферата на трудово право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети , здравословни и безопасни условия на труд и др. Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана. Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.


Телефони:+ 359 88 2272125
Уебсайт:http://responsa.bg/

 Facebook   Twitter   LinkedIn 

Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии
69 11235
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
45 7869
ПРАВО-HR 2 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.
45 7868
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
36 11233
ПРАВО-HR 7 – Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за
38 7866
ПРАВО-HR 8 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работницит
36 7866
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
40 11231
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
42 11225
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
38 11225
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
37 7864
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
40 11223
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
47 11221