Проджекта ООД

ПРОДЖЕКТА е първата българска фирма, специализирана изключително в областта на консултациите и обучението по управление на проекти. ПРОДЖЕКТА работи активно по проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации.


Нашата мисия е да предоставяме най-добрите продукти и услуги по управление на проекти, с което да съдействаме за успеха на нашите клиенти, партньори и служители и да подпомагаме развитието на обществото.
Ние предоставяме широк кръг от услуги, свързани с управлението на проекти:

* Разработване на проекти
* Управление на проекти
* Разработване на наръчници, процедури и форми за управление на проекти
* Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми
* Разработване на задания и технически спецификации
* Провеждане на международни търгове
* Разработване на тръжни документи за доставка на стоки, услуги и строителство според процедурите на Европейския съюз и на Закона за обществените поръчки
* Изготвяне на тръжни предложения
* Правни, финансови и проектни услуги за чужди инвеститори
* Разработване на бизнес-планове
* Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения)
* Подготовка за сертифициране по управление на проекти
* Подготовка за сертифициране в областта на информационните технологии


Телефони:02 9835 324
Уебсайт:www.projecta.bg; info@projecta.bg