Прилагане на СИДДО - възможно ли е освобождаване от данък при източника

-

15 – 16 април 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икономическо двойно облагане. Прилагане на СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника. Изясняване механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия. Релация между понятието на СИДДО за местно лице и това на националното законодателство за данъчно задължено лице. Значението на концепцията за местно лице като свързващ фактор между данъкоплатеца и националната данъчна система. Различики в начини, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България. Ключови фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на останалите разпоредби на СИДДО. Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО. Определяне на значението на концепцията за място на стопанска дейност (МСД). Идентифициране разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и оценяване на тяхното значение при планирана транзакция. Категоризиране на различните видове МСД, приложими в различните СИДДО. Определяне дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД. Идентифициране последствията от установяване на МСД. Облагане на доходи от полагане на наемен труд. Основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица. Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при: краткосрочно командироване; договори за наемане на персонал; международен транспорт. Как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица. Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол. Особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия. Пасивни доходи и СИДДО. Значение на понятието “пасивни доходи”. Третиране на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО. Облагане на доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси. Облагане на доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси. Облагане на доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси. Печалби от стопанска дейност. Значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции. Прилагане на различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие, формирано в чужда юрисдикця. Определяне областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие. Разграничаване последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност, реализирани от МСД и от дъщерно дружество. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките. Същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби. Разграничаване на различните промени, които Многостранната конвенция ще въведе в съществуващите СИДДО на България. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата.

Коментари

Популярни обучения