Подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Обучението е съобразено със списъка на темите към чл. 4, ал.1 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците. Участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулиран изпит – тест.

Подробна информация за обучението е налична на www.cld-foundation.com

Коментари

...
Фондация за развитие на търговското право
Популярни теми

Популярни обучения