Подбор и оценка на персонала

Професионално обучение по част от професията „Икономист“ модул "Подбор и оценка на персонала". Хорариум: 20 уч часа. Форма на занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и включва следните теми: - Подбор на персонал - Методи за подбор на персонал - Оценка на персонала - Програми за развитие на персонала - Мотивация на персонала - Упражнения. Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование. Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Коментари

Популярни обучения