ПЛОВДИВ - Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018

Отстъпка: 10% при ранно записване до 22.10.18 г. Лектор: Димитър Войнов - данъчен консултант Място на провеждане: гр. Пловдив, Зала СРЕДЕЦ, ТПК-Пловдив, ул. Самара 7

Тематична програма: Промени в ЗКПО през 2018 г. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба). Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Актуална данъчна практика по ЗКПО. Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.: - отмяна на регулирането на слабата капитализация - въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви - въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - други промени Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Срок за записване: 30.10.2018 г. или до изчерпване на местата Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес. Отстъпка: 10% при ранно записване до 22.10.18 г. Регулярна цена за участие: 120 лв. без ДДС Цената включва: - 7 уч. часа семинар с възможност за дискутиране на казуси; - учебни материали; - средства за писане; - 2 кафе паузи (кафе, чай, вода, сладки); - безжичен интернет; - сертификат за участие. За повече от 5 участника моля свържете се с нас за допълнителна информация на тел. 0878602788 - лице за контакт: Елена Льондева.

Лектори

Димитър Войнов - данъчен консултант
Димитър Войнов - данъчен консултант

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Неговата експертиза включва изготвяне на становища и разрешаване на казуси от обхвата на ЗКПО, в т.ч. данъчни амортизируеми активи и данъчни амортизации, регулиране на слабата капитализация, данъчно третиране при лично ползване на активи, авансови вноски за корпоративен данък, данъчно признати и данъчно непризнати разходи по реда на ЗКПО, данъчни постоянни и временни разлики, преобразуване на данъчния финансов резултат, корекции на грешки, предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, дължими данъци при продажба на активи, както и специфични търговски сделки при продажба, сливане, придобиване и преобразуване на търговски дружества. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството. Образование: Висше образование: магистър, специалност „Счетоводство и контрол”, УНСС (1994 г. - 1999 г.) втора специалност „Финанси”, УНСС (1995 г. – 1999 г.) Средно образование – Софийска математическа гимназия

Коментари

Популярни обучения