Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Определяне на приложимото осигурително законодателство при командироване на работници в ЕС

Лектор: Димитър Бойчев ПРОГРАМА 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Работна сесия 1. Основен принцип при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС; 2. Основно правило при определяне на приложимото осигурително законодателство в ЕС 3. Командироване на работници в ЕС като форма на трудова мобилност за целите на социалната сигурност; 4. Задължителни условия за прилагане на законодателството на изпращата държава-членка при командироване на работници в ЕС; 5. Задължение на работодателя за уведомяване на НАП при командироване на работници в ЕС; 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Работна сесия 6. Удостоверение А1 и процедура за издаване на документа; 7. Осигуровки за командировани в ЕС работници: - осигурителен доход по чл. 6а от Кодекса за социално осигуряване; прилага ли се при командироване извън предоставянето на услуги в ЕС или за международните шофьори; - осигуровки върху дневните (или заместващите ги средства), пътните и квартирните при командироване на работници в ЕС; 8. Разлика между командироването и работата в различни държави-членки; 9. Приложимо осигурително законодателство за международните шофьори в ЕС; 10. Споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително законодателство за командировани в ЕС работници. 12:45ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения