Оперативен счетоводител

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител". Специалност: „Оперативно счетоводство“. Хорариум: 100 учебни часа. Занятия: Присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

Обучението е организирано в следните модула: • Оперативно счетоводство; • ТРЗ и личен състав; • Данъчни закони. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по  образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС. Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование. Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019