ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАТО - AQAP 2110-2016

Клиентите на фирмите-производители на военните продукти често изискват осигуряване на Държавна гаранция за качеството (ДГК) или като минимум – наличие на внедрени изисквания на публикация на НАТО AQAP 2110-2016.

Предлаганото от нас обучение е подходящо за ангажираните с процесите мениджъри на системата за управление (Представители на ръководството), одитори, специалисти по качеството, изпитатели, контрольори за съответствие – специалисти, ангажирани с внедряване на системата за управление. Резюме на предлаганото обучение Участниците е необходимо да имат базови знания по AQAP 2110-2016 и ISO 9001:2015. Това е условие за усвояване на теорията и практиката за прилагане на методика на международен стандарт ISO 19011:2018 при провеждане на вътрешни одити за оценка на системите за изпълнение на изискванията на AQAP 2110-2016. Курсът предоставя специфични знания и практически умения за техниките на вътрешен одит с особен акцент към допълнителните специфични изисквания на AQAP 2110-2016. Дават се редица примери за „добри“ и „лоши“ одиторски практики. Курсът е интерактивен и дава възможност обучаемите да задават въпроси, получават отговори и дискутират с лектора вариантите за решаване на редица практически казуси, които в крайна сметка трябва да доведат до развитие/ подобряване на бъдещата работа на участника. Учебните групи включват максимум 14 участника – МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ! Лектор: Емил Петров, инженер, икономист Консултант, одитор и лектор - Системи за управление управление по международни стандарти, продуктова сертификация, включително на продукция със специално предназначение. Богат опит в областта на внедряването на Системи за управление, подготовката, изпитването и доказването на съответствието на продукти, включително за „СЕ“ маркировка или сертификация на военни продукти и системи. От 1997 обучител на одитори и специалисти по системи за управление, стандартизация и сертификация. Цена на курса: 390 лева без ДДС (468 лева с ДДС). 5% отстъпка за втори и всеки следващ участник от една фирма. 5% отстъпка при ранно плащане; Цената включва персонални учебни материали и помагала, Wi-Fi интернет, кафе, чай, безалкохолни напитки, минерална вода, решаване на тест и издаване на Cертификат. Справка и Заявка за участие можете да направите нa телефон 02 4032 400; на e-mail – office@qac-bg.com, чрез http://seminari365.com или https://qac-bg.com. При заявяване по e-mail посочете темата и времето за провеждане на курса.

Коментари

Популярни обучения