Оценяване и атестация на персонал

До 21 декември – 15 % отстъпка от обявената цена

14 януари 2019 г., 09.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор : Ася Иванова Целта на обучението е да подпомогне ръководството на фирмата в създаването и/или актуализирането, и внедряването на система за атестиране и оценка на персонала, която да постига целите, поставени пред нея и пред организацията. Ще бъде отделено специално внимание на идентифицирането и задържането на най-добрите служители и хората с потенциал в компанията. В резултат от обучението участниците ще знаят какво е оценка на персонала и как се прави тя; как се определят критерии за оценяване на персонал; как се създава атестационен формуляр и какво съдържа той; какви са видовете системи оценка. В резултат от обучението участниците ще могат да: дефинират критерии за атестация при оценяване на служителите; създадат процедура за оценка и атестация на персонала; участват активно в създаването, въвеждането и използването на системата за оценка и атестация на персонала. Програма: 9.30 – 11.00 Цели на системата за оценка и атестация на персонала. Как атестацията ще постигне целите си. Кои са участниците в процеса на атестирането. Структура на оценяването. 11.00 – 11.15 Кафе – пауза 11.15 – 12.45 Разработване и/или актуализиране на система за оценка и атестация на персонала. Техники за оценяване. Изисквания към критериите за оценка. Видове оценяване, на които се базират различните системи за оценка. 12.45 – 13.30 Обяд 13.30- 15.15 Етапи на създаване и въвеждане на атестационна система в организацията. Избор на техника за оценяване. Избор на критерии за оценяване. Създаване на атестационен формуляр. Избор на метод за изчисляване на резултатите. Разработване (или актуализиране) на система за оценка. Изработване на план за обучение на оценяващите. Примерен график за изпълнение. 15.15 – 15.30 Кафе – пауза 15.30 – 17.00 – Методи за оценка: Метод на 360 – градусовата обратна връзка. Атестационно интервю. Поведенчески триъгълник – метод за оценка на потенциал. Управление чрез цели. Метод за оценка на начина на практикуване на мениджмънта (оценка за мениджъри). Очаквани трудности и проблеми. Следващи стъпки или за какво служи оценката на представянето. Връзка на системата за оценка с останалите системи в организацията. 17.00 – 17.15 Обобщения на деня и изводи. Обратна връзка. Участниците в обучението получават сертификат. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. До 21 декември – 15 % отстъпка от обявената цена Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения