Оценка на длъжности и системи за управление на възнагражденията

-

8 – 9 април 2019 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Ася ИВАНОВА ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците; Методи за оценка на длъжности; Определяне на критерии за оценка на длъжностите; Оценка на длъжностите. Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите; Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение; Анализ на пазара и сравнение; Същност на работната заплата; Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане; Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж); Фактори, влияещи върху работната заплата; Елементи на работната заплата; Структура на управлението на заплатите; Изследване на пазара на труда; Бюджетиране; Преглед на заплащането; Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса; Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни; Пасивни и активни възнаграждения; Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането; Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят? Фактори за успех; Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 340 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Ася Иванова
Ася Иванова

Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси, има 17 годишен опит в управлението на човешките ресурси. В Китов център ръководи семинари : “Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала”, “Управление на възнагражденията” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.

Коментари

Популярни обучения