Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в три отделни модула на 16 – 17 – 18 януари 2019г.: Новото данъчно законодателство през 2019г. Важни въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване, ЗДДФЛ Лектори: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП Три модула –– комбиниране по избор на участниците София, хотел Централ****, Бул. Христо Ботев 52, София www.central-hotel.com --------------------------- МОДУЛ 1 16.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И В ЗДДФЛ - 2019г. Лектори: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – главен експерт по приходите, методолог ЗДДФЛ, НАП адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство 09,30ч. – 13,00ч. лектор Даниела Петкова Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г. 1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания; 2. Закръгляване на размера на данъка; 3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността; 4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация; 5. Други промени. Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019 г.: 1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък; 2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък; 3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица. 4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. 5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция. 6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите. 7. Други промени. Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи. Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи. Даниела Петкова работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите. 13 – 14ч. почивка 14,00 – 17,30 ч. лектор адв. Зорница Димитрова Промените в социалното и здравното осигуряване за 2019 г. Подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Осигурени лица, осигурителен доход, осигурителни вноски и срокове за внасяне. Промените от 1 януари 2019 г. в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по неговото прилагане, свързани с разходите на държавното обществено осигуряване. Документи за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и бременност и раждане. Видове обезщетения от държавното обществено осигуряване. Парични обезщетения при временна неработоспособност, за майчинство, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете;Парични обезщетения за безработица; Самоосигуряващи се лица –осигурителен доход и осигурителен стаж. Други теми и казуси. (програмата ще бъде актуализирана) Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,00 – 15,30ч., почивка 13 – 14ч. МОДУЛ 2 17.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти Актуална данъчна практика по ЗКПО. Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди. Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч. МОДУЛ 3 18.01.2019г. начало 9,30ч. 8 учебни часа Промените в ЗДДС от 2019г. Актуална практика и казуси по ЗДДС Лектори: адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС Теми: Промените в ЗДДС от 2019г. свързани с определяне на данъчната основа при безвъзмездните доставки на стоки, освободените доставки и облагаемите с нулева ставка. Отложено начисляване на данъка при внос. Условия и ред за прилагане на режима, начисляване на данъка, документиране, право на приспадане на данъчен кредит и др.теми Практика по ЗДДС и ППЗДДС - 2018 (програмата ще бъде актуализирана) Две кафе паузи от 11 – 11,30ч. и 15,30 – 16ч., почивка 13 – 14ч. Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. Посочете и вариант избрани модули / модул В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, папка и материал презентация Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ за записване и плащане до 21.12.2018г. ( всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули ) Участие в един модул 140лв. без ддс / съответно 168лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс/ съответно 156лв. с ддс Участие в два модула 270лв. без ддс / съответно 324лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс / съответно 300лв. с ддс Участие в трите модула: 340лв. без ддс / съответно 408лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320лв. без ддс или съответно 384лв. с ддс РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 21.12.2018г. Участие в един модул 160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс Участие в два модула 290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс Участие в трите модула 390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN: BG91UNCR76301078646556 Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia При необходимост от нощувки ни изпратете запитване и ще Ви предоставим преференциални цени в хотел Централ и в Хотел Хемус!

Лектори

адв. Росен Русков
адв. Росен Русков

данъчен консултант, експерт по ЗДДС

Димитър Войнов
Димитър Войнов

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в: разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона; процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството; изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство; работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане. В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г. От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.

адв. Зорница Димитрова
адв. Зорница Димитрова

Зорница Димитрова: Започва работа в Националния осигурителен институт през 1997 г. като участва в изграждането на модерната система за обществено осигуряване, създадена със Закона за фонд „Обществено осигуряване“. От 2001 г. оглавява отдел „Осигурително законодателство“ и участва във формирането на методологията по прилагане на новоприетия Кодекс за социално осигуряване. Следвайки професионалните си интереси, след прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от Националния осигурителен институт към Националната агенция за приходите през 2006 г., тя започва работа в НАП като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София. В продължение на десет години участва при формирането на методологията и практиката на НАП по прилагане на осигурителното законодателство. Проявява специален интерес към международното право, като участва във въвеждането на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора при приемането на България в Европейския съюз, а след това при практическото му прилагане. Понастоящем е адвокат и консултант в сферата на социалното осигуряване и данъците.

Даниела Петкова
Даниела Петкова

Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019