Новите моменти в съдебното производство по АПК

НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.

Национален център за юридическо обучение, съвместно с Ековис Холдинг Груп България, предлагат на Вашето внимание семинар по АПК, с лектор: Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд. НОВИ МОМЕНТИ В СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОТМЯНА НА ВЛЕЗЛИ В СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ДВ. бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ – ВИДОВЕ. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ЖАЛБИТЕ, НА КАСАЦИОННИТЕ ЖАЛБИ И ИСКАНИЯТА ЗА ОТМЯНА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА. П Р О Г Р А М А 1. Промени в производството пред първата съдебна инстанция. 2. Призоваване на страните. Провеждане на съдебните заседания. 3. Администриране на касационната жалба. Проверка за редовност и допустимост 4. Общ преглед на промените в глава дванадесета на АПК. Администриране на касационните жалби. Нови правомощия на председателите на отделения. 5. Нови изисквания за форма и съдържание на касационната жалба. Проверка за редовност на касационните жалби. Приподписване на касационната жалба. Изключения. 6. Държавни такси – начин на определяне, освобождаване от заплащане на държавна такса. 7. Отговор на касационната жалба. Срокове. 8. Връщане на касационната жалба – основания, компетентни органи и лица. Видове актове. Обжалване на акта за връщане. 9. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането. 10. Разглеждане на делото пред касационната инстанция. Изменения в нормативната уредба и нови моменти. 11. Състав на съда. Видове заседания – открити и закрити. Основания за гледане на делото в закрито заседания. Основания за насрочване на делото в открито заседание. Правомощия на съдията-докладчик. 12. Срокове за гледане на делото в открито и закрито заседание. Участие на прокурора в откритите и закритите заседания. 13. Произнасяне на съда и постановяване на решение от касационната инстанция. Срокове за постановяване на решение в закрити заседания. Форма на решението. 14. Обжалване на определения и разпорежданията. Определение по жалбата. Задължителна сила на определенията. Производство по отмяна на влезлите в сила съдебни актове. Предмет на отмяна. 15. Подаване на искането – срокове и форма. Състав на съда. Разглеждане на искането. Държавни такси. 16. Оспорване на измененията в АПК пред Конституционния съд на Република България. Мотиви и основания. Становища. 17. Дискусия и обсъждане на спорни моменти в правоприлагането. * В края на курса участниците ще получат сертификат за участие. Цена: 180 лева /Цената е без ДДС/. За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка. Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд. Срок за записване: най-късно до деня преди събитието - 27.02.2019 г. *Записванията може да извършите като се свържете с нас чрез телефон, факс, мейл тел.: 02 818 58 58; 02 818 58 86 – факс 02 818 58 59, лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова Пишете ни на мейла на НЦЮО: office@ncle.bg или на мейла на партньорите ни: office@ecovis.bg Плащанията може да извършите по банков път или в брой в офиса: „ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240 Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11 Последвайте ни във Фейсбук страничката на Националния център за юридическо обучение

Коментари

Популярни обучения