Новите изменения в Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото прилагане

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Програма на семинара: Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки. Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.; Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път; Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис; Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците. Модул 2: Промени в стойностните праговете; Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени; Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите; Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП; Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – три дни преди датата на семинара.

Коментари

Популярни обучения