Новите изменения на Закона за обществени поръчки

Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки.

Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и ППЗОП. Отвореният формат ще допринесе за поставяне на въпроси по време на изложението, за да се отговори на конкретни проблеми, а не просто да се «преразкаже» изменението на закона. Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки. Програма на семинара: Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки. Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки; Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др.; Правила за работа на комисията за провеждане на обществената поръчка при разглеждане на заявления за участие или оферти, подадени по електронен път; Практика по подаване на електронен ЕЕДОП и подписване с електронен подпис; Новите изисквания относно отключване на офертата от участниците. Модул 2: Промени в стойностните праговете; Проблемите с основанията за отстраняване и решението им с новите промени; Възможността да се доказва наличие на професионален опит чрез трето лице. Измененията за подизпълнителите; Промените, свързани с контрола, осъществяван от АОП; Проблеми при обжалването на обществени поръчки – мотивирането на правния интерес. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Китов Център гарантира винаги високо качество. Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси. Ефективни обучения в малки групи. Цена 170 лева без ДДС. Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. В цената са включени материали, кафе-паузи и работен обяд. В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения